హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

అమాయకపు డాక్టర్


వైద్య పరీక్షలు కోసం వచ్చిన ఒక అందమయిన ఆంటీ ని చూడగానే మొడ్డ లేచిన గైనిక్ డాక్టర్,
డాక్టర్ :ఆమె చీర విప్పి తొడలు నొక్కుతూ ఇప్పుడు నేను ఏమి చేస్తునానో చెప్పండి?
ఆంటీ : హ తెలుసు నా తొడలో abnormalities చెక్ చేస్తునారు.
డాక్టర్ :ఆమె బ్లౌసే & బ్రా విప్పి చల్లు నొక్కుతూ ఇప్పుడు నేను ఏమి చేస్తునానో చెప్పండి?
ఆంటీ : హ తెలుసు నాకేమైనా కాన్సెర్ ఉందేమో అని చెక్ చేస్తునారు.
డాక్టర్ :ఇంకా తట్టుకోలేక హమ్మ ఈ అమాయకురాలని ఎలాగైనా దెంగాలని గభ గభ ఆమె చెడ్డీ ఊడదీసి ఆమె పైకి ఎక్కి వాడి నిక్కిన మొడ్డ పుకులో తోసి కస కసా దేన్గుతూ ఇప్పుడు నేను ఏమి చేస్తునానో చెప్పండి?
ఆంటీ : ఏమో డాక్టర్ నాకున్న ఎయిడ్స్ వ్యాధిని ఎ స్టేజి లో ఉందొ చెక్ చేస్తునాట్టునారు.......
పాపం అమాయకపు డాక్టర్!!!

4 comments:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/

Rajahamsa Raja said...
This comment has been removed by the author.
Rajahamsa Raja said...
This comment has been removed by the author.
Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/