హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

చేత్తో చేసేసాను


ఓకే క్రోతగా పెల్లిఅయిన జంట దెంగు లాటని లాండ్రీ అని పేరు పెట్టుకొని ఎప్పుడు దేన్గుకోవలనుకునా లాండ్రీ చేదామా అని చెప్పుకొని దెంగు కునేవారు...
ఒకరోజు 4 వ రౌండ్ చేసుకుదమనుకున్న మొగుడు మెల్లగా పెళ్లని లేపి లాండ్రీ చేద్దామా అని అడిగేతే, అప్పటికి అలసిపోయిన పెళ్ళాం ఇప్పుడు వద్దండి రేపు చేద్దాం అంది నిద్రలో.
తర్వాత కొద్దిసేపటికి మూడు వచ్చిన పెళ్ళాం మెల్లిగా లేచి మొగుడిని ఏమండి లాండ్రీ వేద్దమనారు రండి అంటే......లేదు లేవే లోడ్ తక్కువే ఉంది చేత్తో చేసేసాను అన్నదంట కూల్ గా !

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/