హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

నోటినిండా పెట్టాడు


ఒక కుటుంభం లో ముగ్గురు అమ్మాయిలకు ఒకేసారి పెళ్లి, ఒకే ఇంట్లో శోభనం ఏర్పాటు చేసిన తల్లితండ్రులు టెన్సన్ పడుతూ క్రింది కి పైకి తిరుగుతూ ఉన్నతల్లికి , పెద్ద అమ్మాయి శోభనం గది లోనుంచి మూలుగులు, కేకలు , రెండూ అమ్మాయి గది లోనుంచి నవ్వులు వినిపిస్తాయి,మూడో అమ్మాయి గది లోనుంచి ఏమి చప్పుడులు వినిపించవు.
ఉదయం పెద్ద అమ్మాయి ని కేకలు గురుంచి అడుగుతే ..... నువ్వే కాదమ్మా ! నొప్పిపుడితే కేకలు వేయలన్నావు , నా మొగుడు మొరటుగా దంచాడు నొప్పి పుట్టి అలా కేకలు వేసాను!
రెండూ అమ్మాయి ని నవ్వులు గురుంచి అడుగుతే ..... నువ్వే కాదమ్మా ! కితకితలు వేస్తె నవ్వాలి అన్నావు , నా మొగుడు మత్తుగా పూకు నాకాడు కితకితలు పుట్టి అలా నవ్వాను !!
మూడో అమ్మాయి నిశ్శబ్దం గురుంచి అడుగుతే ..... నువ్వే కాదమ్మా ! నోటికి సరిపడా ఉన్నపుడు నిశ్శబ్దం ఉండాలి అన్నావు , నా మొగుడు మొడ్డ నోటినిండా పెట్టాడు ఇంకా ఎలా చప్పుడు చేయాలి అందంట గమ్మున!!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/