హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

పూకులొ నిమ్మరసం

ఒక పేళ్ళి కాని వాడు మరొ పేళ్ళి అయిన వాడితో ఇలా అడుగుతున్నా. ఒరె మామా నా పేళ్ళి అయిన తరువాత నా పేళ్ళాం vargin కాదా అని ఎల తెలుసుకొవాలరా. ఒ అదా నీ సందేహం ఎమి లేదు మామా మొదటి రాత్రి నీ పేళ్ళాం పూకు లొ కోంచెం నిమ్మకాయ రసం పిండు అంతె vargin అయిథె అరుస్తుంది. కాక పొతె అరవదు. పెళ్ళై మొదటి రోజు రాత్రి మనొడు నిమ్మకాయలు పిండీందె పీండతుంటడు అప్పుడు వల్ల భర్య ఒరె పూకు లంజకొడక ఇది పూకు అనుకొన్నవ లెక పులుసున్నాము అనుకొనవ నిమ్మకాయలు పిండీందె పీండుతునున్నవు అంటుంది

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/