హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

గుర్రాన్ని నవిస్తే మీకు ఫ్రీ


ఒక బార్ లోకి తాగటానికి వెళ్ళిన ఒక వ్యక్తి తో అక్కడ ఉన్న బార్ అటెండర్ ఇలా అంటాడు!!
ఆ ప్రక్కన ఉన్న గుర్రాన్ని మీరు నవిస్తే మీకు ఈరోజు డ్రింక్స్ ఫ్రీ అని
దాంతో ఆ వ్యక్తి ఆ గుర్రం చెవిలో లో ఏదో చెపుతే ఆ గుర్రం పడీ పడీ నవ్వుతుంది
చేసేది ఏమి లేక ఆ బార్ అటెండర్ ఆ వ్యక్తి కి ఫ్రీ డ్రింక్స్ ఇస్తాడు
రెండూ రోజు కోడా అదే తంతు..ఈసారి గుర్రాన్ని మీరు ఏడిపిస్తే మీకు ఈరోజు డ్రింక్స్ ఫ్రీ అని అంటదు, దానికి ఆ వ్యక్తి గుర్రం చెలిలో మల్లి ఏదో చెప్పి, దానికి ఏదో చూపిస్తాడు, అది చూసి గుర్రం బోరున ఏడుస్తుంది!
దాంతో ఆ బార్ అటెండర్ కి మతి పోయి వాడికి ఫ్రీ డ్రింక్స్ ఇస్తూ మీరు ఏమి మాయ చేసారో చెప్పండి అంటాడు
దానికి ఆ వ్యక్తి ( బల్బు లకు స్విచ్ ) ..... గుర్రం చెవిలో మొదటిసారి నీ మొడ్డ కంటే నా మొడ్డ పెద్దది అని చెప్పను దానికి అది నవ్వింది, రెండూ సారి నా మొడ్డ చూపించాను నిజం గా దాని కంటే పోడుగాయిన నా మొడ్డ చూసి అది ఏడ్చింది అంటదు కామ్ గ డ్రింక్ తాగుతూ!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/