హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

కాల మహిమ


పూర్వం ప్యాంటి వెనుక దాక్కున పూకు ని, పిరుదలని చూడాలంటె ప్యాంటి విప్పాలిసి వచ్చెది
ఇప్పుడు ఆ ప్యాంటి కొసం పిరుదల్లొ , పూకు లో వెతుకవలసి వస్తుంది .......కాల మహిమ!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/