హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

GYNIC vs Dentist


ఒక మొగుడు అలవాటు ప్రకారం రాత్రి లేచి పెళ్ళాం పూకు మీద చేయి వేసి రాయటం మొదలు పెట్టాడు దెబ్బ కావాలంటూ ..
దానికి ఆ పెళ్ళాం ఈరోజు వద్దు నీను రేపు నేను GYNIC దగ్గరకు వెళ్ళాలి నైట్ దెంగు లాట చేసుకోకుడా రామంది అంటుంది. దాంతో పడుకున్న అ మొగుడు మళీ కొద్ది సేపటికి లేచి పూకు మీద రుద్డుతో పెళ్లని లేపుతాడు ...
అప్పుడు ఆ పెళ్ళాం ఏంటి రేపుGYNIC దగరకు వెళ్ళాలని చెప్పను కదా అంటే ...అవును GYNIC దగ్గరకు కదా వెళ్ళేది ..Dentist దగ్గ్గరకు కాదు కదా అంటాదంట మొడ్డ బయటకు తీస్తూ.....

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/