హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

పిరిడ్స్ ఇంపార్టెన్స్


టీచర్ : ఏరా రాము నీకు పిరిడ్స్ ఇంపార్టెన్స్ తెలుసా ? ( లేట్ గా వచ్చిన స్టూడెంట్ తో ఒక టీచర్ )
రాము : హ మేం నిన్న అక్క కి పెరిడ్స్ రాలేదన్న విషయం విని నాన్న గుండె నొప్పి వచ్చింది

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/