హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

పిల్లలు ఎలా పుడతారు?


పిల్లవాడు : అత్త పిల్లలు ఎలా పుడతారు??
అత్త : మనం చేసిన పూజలకు దేవ్వుళ్ళు కరుణించి తల్లి కడుపులో బేబీ ని ఎవరూ చూడకుండా పెట్టి వెళ్లి పోతారు
పిల్లడు : అదేంటి మరి ఎదురింటి కవిత నేను దెంగడం వల్ల కడుపు లో పిల్ల పెరుగు తుంది అని అంటోంది?

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/