హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

అక్కడి పల్లు ఊడిపోయాయేమో?
టొని 5 సం.ల వయస్సులో ప్రక్కింటి పింకి(వయసు:3) స్కర్ట్ పైకెత్తి ఆడుకుంటుంటే టోని వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది. ఒరేయి అలా ఆట్లాడకురా..అమ్మాయలకు అక్కడ పల్లు ఉంటుంది కొరికేస్తుంది.
ఈ మాట టోని మనస్సులో ఉండి పోయింది. అతను మరే అమ్మాయితోను అలా ఆడుకోలేదు. వాడికి పెళ్ళి వయస్సు వచ్చింది. పెళ్ళి జరిగింది. ఫర్స్ట్ నైట్లో పాపం ఫోర్ ప్లే కే పరిమితమయ్యాడు. వెంటనే ఈ విషయాన్ని పింకి తన తల్లికి (టోనికి అత్తమ్మ)చెప్పింది. వెంటనే ఆమె కోడి రామక్రుష్ణ డైరక్షన్లోలాగా వేడి వేడి చాపలపులుసు పెట్టించి వడ్డించింది. టోని ఒక పట్టు పట్టాడు. నిజంగానే ఆ చేపల పులుసులోని కారం,ఉప్పు,పులుపు అతన్ని ఏదేదో చేసింది.
పనిమనిషికి చెప్పాడు. మంచం పెరట్లో వెయ్యమని. ఆ రాత్రి భోజనం అయ్యాక చేపల ముళ్ళను పనిమనిషి పెరట్లో పోసుంది. అది గుర్తులేక దానిమీదే దారాల మంచాన్ని వేసిందామె.
టోని మంచి ఊపు మీదున్నాడు. తల్లి మాటలు గాలిలో కల్సి పోయాయి. అసలు పని చెయ్యటాని ఉపక్రమించాడు.అది కాస్త గురితప్పి దారాల మంచం సందునుండి క్రిందికి వెళ్ళిపోయింది. అక్కడున్న చేపల ముళ్ళను తినిపోదామని వచ్చిన పిల్లి ఒకటి ఇక్కడ చచ్చిన చేప ముళ్ళను తింటుంటే ఇదేదో పెద్ద చేప క్రిందకు వస్తుందే అని భావించి టోని అంగాన్ని కొరికేసింది. అంతే టోని లభో దిభో అంటూ వెళ్ళి పోయాడు.
ఈ సంగతి కూడ పింకి తన తల్లికి చెప్పింది. ఆమె (టోనికి అత్తమ్మ) ఇక చేసేదేమి లేక అల్లుడు మీద రంగంలో దిగింది. అతన్ని ఉడికించింది. “అంతా”జరిగిపోయింది. ఆ తరువాత పింకి తల్లి టోనికి దైర్యం నూరి పోసింది.”అంతే అల్లుడు ..పల్లు లేదు పాడు లేదు..ఇక నా కూతురుతో అదేదో శుభంగా కానివ్వు”అంది. అప్పుడు టోని చాలా తెలివితో అన్నాడు”అత్తమ్మా నీకు వయస్సు ముదిరింది కాబట్టి “అక్కడి”పల్లు ఊడిపోయాయేమో? ” అన్నాడు


1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/