హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

బస్సు డ్రైవర్


ఒక కొంటె పిల్ల సిటీ బస్సు లో డ్రైవర్ వెనుక సీట్ లో కూర్చొని గట్టిగా ఇలా మాట్లాడుకుంటుంది.....
నా నాన్న ఒక ఎద్దు ,నా అమ్మ ఒక ఆవు అయితే నీను ఒక దూడ గా పుట్టే దాన్ని,
నా నాన్న ఒక మగ ఏనుగు, నా అమ్మ ఒక ఆడ ఏనుగు అయితే నీను ఒక బుల్లి ఏనుగు గా పుట్టే దాన్ని,
అని అలా పిచ్చి పిచ్చి గా మాట్లాడుతుంటే ఆ బస్సు డ్రైవర్ కి కోపం వచ్చి ... మీ నాన్న మగాడి లా మీ అమ్మ ఒక వేస్య ( లంజ) అయెతే నో ?? అని అడిగాడు కోపం గా ..

అప్పడు ఆ కొంటె పిల్ల నేను బస్సు డ్రైవర్ ల పుట్టే వాడిని అని సమాధానం ఇచ్చింది చల్లగా ..........

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/