హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

గుద్ద వెనుక లైన్ కట్టారు


వొక వ్యక్తి చచ్చి నరకానికి పొతే అక్కడ యమ భట్టులు అతగాడికి 3 గదులు చూపించి ఇందులో ఏది కావాలో కోరుకో , అదే నీ శిక్ష అంటారు ..దానికి మనోడు మూడు రూం లు పరీక్షగా చూస్తె
మొదటి దాంట్లో అందరు మగాళ్ళుని చెక్క నేల మీద గుడ్డలు విప్పి తల క్రిందలగా ఉంచారు.
రెండో గది లో అందరు మగాళ్ళుని కాంక్రీట్ నేల మీద గుడ్డలు విప్పి తల క్రిందలగా ఉంచారు.
మూడో గది లో అందరు మగాళ్ళుని కాంక్రీట్ నేల మీద గుడ్డలు విప్పి మోకాళ్ళ మీద కాఫీ తాగుతూ ఉండటం చూచి, ఇది బాగుందని తను ఆ మూడో గదిని ఎంచుకున్నాడు.
వాడిని ఆ యమబట్టులు ఆ గది లో పెట్టి తలుపు బయట గడి పెట్టి న మరుక్షణం ఆ కాఫీ తాగుతున్న మిగిలిన మగవాళ్ళు కాఫీ బ్రేక్ అని చెప్పి తాగుతున్న కాఫీ ని ప్రక్కన పెట్టి మన క్రొత్తగా వచ్చిన పాపి గుద్ద వెనుక లైన్ కట్టారు .......పాపం హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ తో హిం!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/