హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

Mr. హడావిడి


Mr. హడావిడి


ఆఫీసులో ' క్లర్క్ చలపతి ' అంటే ఎవరికీ తెలియదు ..'హడావిడి చలపతి ' అంటే అందరికీ తెలుస్తుంది.. బాస్ చెప్పబోయేదేమిటో పూర్తిగా వినకుండానే ఆ పనికి వుద్యుక్తుడవటం ఆపనిని గందర గోళంలో పడేయటం .. తద్వారా బాస్ చేత చీవాట్లు తినటం చలపతి పేటెంట్ హక్కు.. ఇలా ఎన్నో సార్లు జరిగింది..
అలా విసిగిపోయిన బాస్ ఓరోజు కడుపుమండి ..


" ఏమయ్యా చలపతీ..ప్రతిపనీ అంత హడావిడిగా చేస్తావేమిటి? .. నీ వాలకం చూస్తుంటే మీ అమ్మకడుపులో కూడా నిండు 9 నెలలు స్తిరంగా వున్నట్లు లేవు..అక్కడ కూడా తొందరగా బయటకు రావాలని ప్రయత్నిచి వుంటావే.." అన్నాడు..


" అవును సార్! కానీ ఏం చేద్దాం.. రోజుకో వెధవ వచ్చి తన అంగంతో లోపలకు నెట్టిపోతుండేవాడు.. " వినయంగా చెప్పాడు చలపతి..

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/