హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

పెనం వేడిగాఉ౦టే-తిరగేసా


ఒక ట్రైన్లో మొగుడు, పెళ్ళాం ప్రయాణం చేస్తున్నారు. పెళ్ళాం చెప్పింది నాకు మూడ్ వచ్చినపుడు ఏమండి పెనం వేడిగా వుంది అంటాను, మీరు వచ్చి దేన్గండి అని.. కొంత ప్రయాణం తరువాత మొగుడు పాస్ కి వెళ్లి వచాడు. అప్పుడు పెళ్ళాం చెప్తుంది అబ్బ ఏమి దేన్గారండి, ఇంతకుమున్డుకంటే అద్బుతంగా వుంది అనగానే నేనెప్పుడు దేన్గానే ఇప్పుదేకడా ఉచ్చ పోసుకోవటానికి వెళ్లి వస్తున్నాను అన్నడు... ఇదంతా వింటున్న ఫై బెర్త్ మీద వున్నా ఓకే సర్దార్ పెనం మీద అట్టు మాడిపోతుంటే తిరగేసా అన్నాడంట

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/