హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

నిద్ర లేని రాత్రులు


మొగుడు : మన మద్య ఎ దాపరికాలు ఉంచుకోవదు , ఇప్పుడు చెప్పు నాతో నేనా నువ్వు మొదటి సారి పడుకుంటుంది ( సెక్స్ గురుంచి ఉద్దేశించి )?
పెళ్ళాం : అవునండి ఈరోజు వరకు నీను వేరే మగాడితో పడుకోలేదు ( ఆమె ఇతర మగాలతో సెక్స్ చేస్తూ గడిపిన నిద్ర లేని రాత్రులు గురుంచి ఉద్దేశించి) !!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/