హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

బ్లాక్ స్పాంజ్


వొక రోజు మన తుంటరి చంటోడు ఇంట్లో ఆడుకుంటూ పొట్టి టవల్ చుట్టుకొని అప్పుడే స్తానం చేసి బయటకు వచ్చిన వాడి అత్త పూకు మీద ఆతుల్న్ని చూపించి అత్తా అత్తా ఏంటి ఇది అంటే, ఏమి చెప్పాలో తోచని అత్త " బ్లాక్ స్పాంజ్ " అని చెప్పి ఆ క్షణానికి తప్పించు కుని , తర్వాత chantodi అమ్మ కి చెప్పి నవ్వుకుంటారు,

తర్వాత రోజు పరుపు మీద పాలు వోలకపోసివ మన chantoodu వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరకు వెళ్లి అమ్మ ! అమ్మా! నీ దగ్గర ఉన్న " బ్లాక్ స్పాంజ్ " ఇవ్వవా పలు తుడుస్తాను అని చెపితే , విస్తుపోయిన వాడి అమ్మ ఏమి చెప్పాలో తెలీక , లేదు నాన్న నా " బ్లాక్ స్పాంజ్ " పోయంది అని చెప్పి తప్పించు కున్న రెండు రోజులకు మన తుంటరి చంటోడు ఇంట్లోకి పరేగేట్టుకుంటూ వచ్చి అమ్మ అమ్మ! నీ " బ్లాక్ స్పాంజ్ " ప్రకింటి ఆ౦టీకి దొరికిందే నాన్న అక్కడ దాంతో మొహం తుడుసు కుంటునాడు అని వాళ్ళ అమ్మ చెయ్యి పట్టుకొని లాక్కుపోయి ప్రక్కింటి ఆంటీ పూకు నాకుతున్న వాళ్ళ నాన్నని చూపించాడు కిటికీ లోనుంచి...........

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/