హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

గాలి బుడగలు


మన తుంటరి చంటోడు స్తానం చేస్తున్న అత్త బాచిలు చూసి అత్త ! అత్త! ఏంటి ఇవి అని అడిగితె ఏమి చెప్పాలో తెలీక పోయి మీ మామని అడుగు అంటే , మర్చిపోకుండా సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన తన మామని , మామ ! మామ!! ఇవేంటి అని అడిగాడు తన అత్త చల్లు చూపిస్తూ.....
దాంతో ఎలి చెప్పాలో తెలియని మామ అవి గాలి బుడగలు నాన్న!! అత్త చచ్చి పోయినప్పుడు వాటిల్లో గాలి ఊదితే అత్త స్వర్గానికి పోతుంది అని చెప్పి ఆ టైం కి తప్పించు కుంటాడు...
వొక వారం గడిచిన తర్వాత సాయంత్రం డ్యూటీ నుంచి తిరిగివచ్చిన తన మామకు తుంటరి చంటోడు ఎడుస్తూ ఎదురు వెళ్లి మామ! మామ!! నువ్వ్వు తొందరగా రా పాపం అత్త చచ్చి పోయింది , ప్రకింటి అంకుల్ అత్త గాలి బుడగల్ని పట్టుకొని ఊదుతున్నాడు , అత్తేమో కాలు పైకి ఎత్తి ఓ దేముడా వచేస్తున్నాను వచేస్తున్నాను అనే వొకటే గోల అని లోపల మంచి రస పట్టులో ఉన్న తన అత్తని, ప్రకింటి అంకుల్ ని చూపిస్తూ ..........

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/