హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

పని లేనిది గట్టిపడడం ఎందుకు


బుల్లోడు : డాక్టర్, నా అంగం గట్టి పడడం లేదు ?
డా : నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వుందా?
బు : లేదు డాక్టర్
డా : మీరు పొర్న్ సైట్ చూస్తరా ?
బు : లేదు డాక్టర్
డా : మీరు వేశ్య వద్దకు వెళ్తరా ?
బు : లేదు డాక్టర్
డా : మరి పని లేనిది గట్టిపడడం ఎందుకు?

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/