హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

చెప్పుకొండి చూద్దాం


పజల్సంటె మహ ఇష్టం బుల్లెమ్మకి . నొరువిప్పితె మొగుడ్ని ప్రతి విషయానికి ఓ పజల్ వేస్తుంది..
వరం రొజుల క్యాంపు ముగించుకొని ఇంటికి వచ్చిన బుల్లోడు కి బెడ్ పక్కన్న రెండు చుట్ట ముక్కలు కనిపించయి...
"ఈ చుట్ట ముక్కలు ఎక్కడివే?" అరిచాడు బుల్లోడు .
"మీకు తెలిసిన వారిలొ చుట్టలు ఎవరు కలుస్తారో చెప్పుకొండి చుద్దం అంది" బుల్లెమ్మ

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/