హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

యుద్దం అంటే యుద్దమే


ఒక సారి భీకర యుద్దం జరుగుతుంది.....
ఒక సైనికుడు శత్రుదేశానికి చెందినా ముగ్గురు స్త్రీలను బంధించడు...
" ఇప్పుడు మీ ముగ్గురిని రేప్ చేసి నా ప్రతికారం తీర్చుకుంటా..."
"పాపం ఆ ముసలావిడను వదిలెయ్యండి" అందులొ ఒక స్త్రీ దీనంగా అడిగింది....
"నొర్ముయ్.... యుద్దం అంటే యుద్దమే... మీరు రేప్ చెయ్యండి" అంది ముసలవిడా

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/