హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

అడ్డు పెదవుల-నిలువు పెదవుల


అబ్బాయి :"నేను నిన్ను ముద్దు పెట్టుకొవచ్చా.."
అమ్మాయి : "దానిదేముంది, పెట్టుకొవచూ... ఎక్కడ పెడుతావు?.. అడ్డు పెదవుల పైనా ? నిలువు పెదవుల పైనా?"
అబ్బాయి : " ఏమిటి? నాకు అర్థం కాలేదు ?"
అమ్మాయి విస్సుగ్గా : "వెదవ, పై పెదువులా... కింది పెదవులా ?" అడిగింది

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/