హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

అలెరెడి ఇంట్లొ కుక్కుంది


ఒక అక్సిడెంట్ లొ వెంగళప్ప మర్మంగము తెగిపొతుంది.
వెంగళప్పని తీసుకొని అతని భార్య డాక్టర్ దగ్గరికి పొతుంది.
డాక్టర్ : "మీ వారికి గుర్రంది గాని, కుక్కది గాని అతికించాలి"
వెంగళప్ప భార్య: "అలెరెడి ఇంట్లొ కుక్కుంది,గుర్రందే పెట్టండి" అంది

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/