హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

వెర్రి బుల్లోడా

ఒకసారి బుల్లోడికి ఒక ఆలోచన వస్తుంది.. అల్ ఇండియా పూకుల కంపెటిషన్ పెడితే ఎవరు గెలుస్తారా అని... ఎవరి పూకు పెద్దది అయితే వాళ్లకి 1 లక్ష presentation ఇస్తారు... సరే దాని మీద sms, tv lo adds, paper లో ఇస్తారు ఫైనల్ గా కంపెటిషన్ రోజు రానే వస్తుంది... మన బుల్లోడు జడ్జి అన్నట్లు ఆ పోటి కి పెద్ద పెద్ద పూకులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి... ఎటు చూసిన పెద్ద పూకులే.. బుల్లోడు చొంగ కార్చుకుంటూ అన్న పూకులు తడుముతూ.. వేలు గుచ్చి వాసన చూస్తూ రెమ్మలు పట్టుకుని లాగి చూస్తాడు.... అన్ని చూసిన తర్వాత ఒక చిన్న అనుమానం వస్తుంది బుల్లోడికి... అసలు ఈ కంపెటిషన్ కి బుల్లెమ్మ రాలేదేంటి అని.. అలా తనలో తానూ అనుకున్నట్లుగా పైకి అంటాడు... అప్పటిదాకా నిల్చుని ఉన్న బుల్లెమ్మ కొంచం వొంగి తన పూకు రెమ్మలు విడ దీసి ... ఆ కంట్లోకి చూస్తూ వోరి వెర్రి బుల్లోడా .. ఈ పోటి మొత్తం నా పూకులోనే జరుగుతోంది అంటుంది . దాంతో బుల్లోడికి కళ్ళు తిరిగి కింద పడతాడు.

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/