హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

మంగళవారం-మౌనవ్రతం


క్యాంపు కు వెళ్లి తిరిగి వచ్చిన తన భర్త తో..ఏడుస్తూ నన్ను నిన్న ఐదుగురు రేప్ చేసారండి ...అని చెప్పగానే ..
భర్త : నిన్ను అయిదుగురు దుండగులు అయిదు గంటల పాటు రేప్ చేస్తున్నా చుట్టూ పక్కల వారి సహాయం కోసం అరవలేదా ? ఎందుకు ?
భార్య : నిన్న మంగళ వారమండి...
భర్త : మంగళవారము అయితే ఏంటి ?
భార్య : మంగళవారం నేను మాట్లాడనుగా ..ఆ రోజు మౌనవ్రతం కదండీ ..అందుకే అరవలేదు !
భర్త : ..........

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/