హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

మడ్డల పోటి

ఒక ౩ర్ద్ ఫ్లోర్ లో మడ్డల పోటి జరుగుతుంది.. అక్కడ పెద్ద పెద్ద మడ్డలు ఉన్నవారు అందరు మడ్డగాళ్ళు రెడీగా వచ్చి నెక్క పెట్టుకుని ఉన్నారు.... వాళ్ళ మొడ్డ పొడుగు చూసి ఎవరిది పెద్దదో జడ్జి నిర్ణయిస్తాడు ....... 2న్డ్ ఫ్లోర్ లో ట్రాఫిక్ జాం .. జడ్జి గారికి పైకి రావటం కుదరటం లేదు.. సో బాల్కనీ లో నుంచి ఒక పైపు ఉంటే దాన్ని ఎక్కి మొత్తానికి లాస్ట్ మినుట్ లో పై కి చేరి ఊపిరి పీల్చుకునారు... పోటీ స్టార్ట్ అయింది అందరి మొడ్డలు కొలిచి మొత్తానికి ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ చదువుతున్నారు .. అప్పుడు సడన్ గా ఒకడు ఆగండి ఏమి అన్యాయం అని అరిచాడు ....ఏమిటి అన్యాయమా అని జడ్జి అడుగుతాడు వాడిని... అందరి మొడ్డలు కొలిచారు నాది కొలవకుడా ఏమిటి మీ జడ్జి మెంట్ అని అడుగుతాడు ....అవునా...మరి ఇప్పటి వరకు ఎక్కడున్నావ్ ...అదేమిటి ఇప్పుడే కదా నా మొడ్డ మీద నుంచి ఎక్కి పైకి వచ్చారు అప్పుడే కొలత మర్చిపోయారా ??? అని అన్నాడు మన బుల్లోడు ......

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/