హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

తొడ-ఓడ


ఒక మిలటరి ఆఫిసర్ యుద్ధనికి పొతూ తన పెళ్ళాన్ని వెరే వాళ్ళు దెంగకూడదని దాని కుడి తొడ మీద షిప్ బొమ్మ వెసి "నెను వచ్చీన తరువథ ఈ బొమ్మ చూపించాలి" అని చెప్పి వెల్లాడు వాడు వెళ్ళిన తరువాత పెళ్ళా౦ వెరే వాడి చెత బాగ దెంగిచుకుంది దానితొ ఆ షిప్ బొమ్మ కాస్త చెరిగి పొయింది దాని మొగుడికి దౌటు వస్థుందని దాన్ని దెంగినవాదికి థొడ మీద షిప్ బొమ్మ వెయమ్న్నది వాడెమొ కుడి తొడ మీద వెయవలిసింది ఎడమ తొడ మీద వెసాడు.

మిలటరివాడు వూరినించి వచ్చి రాగనె పెళ్ళా౦ చీర పైకి ఎత్తి తొడ మీద బొమ్మ ఉ౦దో లోదో చెక్ చెసాడు అది కాస్తా ఎదమ తొడ మీద కనిపించింది వాడు పెళ్ళాన్ని అడిగాడు "కుడి తొడ మీద వుండవలిసిన షిప్ ఎడమ తొడ మీద ఎలావుంది" అని. పెళ్ళా౦కి ఎమి చెప్పలొ తెలియలెదు చివరికి ఇలా చెప్పింది " ఈ మధ్య వచ్చిన వరదలుకు షిప్ కొట్టుకుపొయి ఎడమ తొడ మీదకు వచిందని"

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/