హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

నల్ల తొడుగు

ఒక ఆంటీ మొగుడు పోయాడంట.. ఆ ఆంటీ మొగుడు చచ్చి నైట్ బాధ తో ఉందంట.... దాని రంకు మొగుడు ఆ నైట్ దెంగులాటకు వచ్చాడు .. వొద్దు ఈ రోజు నితో దేన్గించు కోలేను నా మొగుడు పోయాడు బాధ గా ఉంది అందంట....అయెతే అమె రంకు మొగుడు ..........అందేంటి నేను సరదాగా నిన్ను దేంగ టానికి వచ్చా ననుకున్నావా .. చూడు నల్ల తొడుగు తెచ్చాను ( black candom) పూకు లో పూర్తిగా దింపి నా విచారం తెలపటానికి ......

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/