హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

మొడ్డ మీద సురక పెట్టింది


మన బుల్లోడు ( మడ్డ) ఎందుకు ఇలా నల్లగా ఉంటుందో ...మీకు తెలుసా ?
మన ముత్తాతల ముత్తాతలకి ..........బారేడు మొడ్డ ఉన్దేవంత .. అప్పట్లో వాళ్ళు నడుస్తుంటే వాళ్ళ కంటే 1 mtr ముందు మోడ్డ వేల్లెదంట ఎస్కార్ట్ లాగా .. అప్పట్లో మన ఈ గ్యాస్ స్టవ్ లేవుకదా కర్రలు పోయ్యలు ఉండేవి .. ఒక ఆంటీ పోయ్యమీద పెనం పెట్టి అట్లు చేస్తుందంట అప్పుడు వాళ్ళ ఆయన వంట ఇంట్లో కి వస్తుంటే .......అతగాడి కంటే వాడి మొడ్డ ముందు ఇంట్లో ఎంటర్ అవుతుందంట అతగాడి మొడ్డ హెడ్ చూసి వాళ్ళ ఆవిడ ఎలుక ( rat ) అని పొయ్యిలో నుంచి మండుతున్న కర్ర తీసి మొడ్డ మీద సురక పెట్టింది ఆదేబ్బకి ......... అది అలా కుదించుకు పోయి అలా నల్లగా అయిపొయింది .. బుల్లోడుకి ఆరోజు అలా జరిగి ఉండక పొతే ........ఆడవాళ్ళూ పైట మీద వేసుకున్నట్లు మనం మొడ్డలు చేతి మీద వేలాడ తీసుకుని తిరిగే వాళ్ళం....

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/