హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

యావజ్జీవ శిక్ష


అబ్బాయి : ‘’నీ రహస్య స్థలాన్ని జైలు అంటారు … నా రహస్య స్థలాన్ని ఖైదీ అంటారు … మనం ఎంజాయ్ చెయ్యడం అంటే ఖైదీని జైలులో పెట్టడం అన్నమాట’’

దీంతో ఆ అమ్మాయి సంతృప్తి పడింది. ఆ తరువాత ఇద్దరూ ఎంజాయ్ చేశారు… కొంచెం సేపు కాగానే అమ్మాయి ‘’ఏవండీ ఖైదీ పారిపోయాడు …’’

అబ్బాయి ఉత్సాహంగా మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేశాడు … ఇంకొంచెం సేపు కాగానే మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి ‘’ఏవండీ ఖైదీ పారిపోయాడు …’’

కొంచెం నీరసం అనిపించినా అబ్బాయి మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేశాడు …

కొంచెం సేపు అయిన తరువాత అమ్మాయి మళ్ళీ ఈసారి గట్టిగా ‘’ఏవండీ ఖైదీ పారిపోయాడు …’’

దీంతో చిరాకు పడిన అబ్బాయి ‘’ఆ ఖైదీకి యావజ్జీవ శిక్ష పడలేదు …’’

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/