హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

ఎంజాయ్ మెంట్


ఒక యువతి తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తో బెడ్ రూమ్ లో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది … ఇంతలో ఆమె భర్త వచ్చి వారిద్దరినీ చూస్తాడు …

బాయ్ ఫ్రెండ్ గాభరాగా లేచి నిలబడ్డాడు ….

యువతి : ‘’నువ్వేం కంగారు పడకు … ఈ రోజు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ …. మనం ఆయనని ఏప్రిల్ ఫూల్ చేస్తున్నామనుకుంటున్నాడు…’’

అమ్మాయి :’’ఏవండీ … నాకు ఎంజాయ్ మెంట్ అంటే అస్సలు తెలియదు మీరు కాస్త వివరిస్తారా …?

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/