హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

మొడ్దల రంగు రహస్యo


ఒక ఆర్ట్ గాలరీ లో ఒకే పైంటింగ్ ని ఇద్దరు ఆడవాళ్ళూ చూస్తునారు. ఆ పైంటింగ్ లో ఓకే పార్క్ లో ఒక బెంచ్ మీద ముగ్గురు నీగ్రోలు కూర్చొని ఉన్నారు, ఆ ముగ్గురు వొంటి మీద గుడ్డలు లేకుండా పెద్ద పెద్ద మొద్దల తో ఉంటారు .
అందులో ఆశ్చర్యం గా ప్రక్కన ఉన్న ఇద్దరి మొడ్డలు నల్లగా వాళ్ళ రంగు లోనే ఉంటాయి , కానీ మద్య లో ఉన్న వాడి మొడ్డ మాత్రం మామూలు రంగు లో ఉంది.
వాళ్ళ కంఫ్యూజన్ చూసిన ఆ ఆర్టిస్ట్ ఈ విధం గా చెపుతారు మీరు అనుకున్నట్లు వాళ్ళు నీగ్రోలు కారు మనలాగా తెల్లవారే , బొగ్గు గ్గనులో పని చేసే వాళ్ళు కాక పొతే ఆ మద్యలో ఉన్న వాడు మద్యానం ఇంటికి భోజనానికి వెళ్లి వచ్చాడు....అని వివరించాడు నెమ్మదిగా ఆ మొడ్దల రంగు రహస్యాని చెబుతు.

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/