హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

నీ మొడ్డ perfect


ఒక సెక్స్ వైద్యుడి దగ్గరకు వచ్చిన వ్యక్తి డాక్టర్ తో
డాక్టర్ గారు నేను ఎంత ప్రయత్నించినా నా పెళ్లని దెన్గలెకపొతున్నను, నా మొడ్డ గట్టి పడటం లేదు అంటాడు విచారం గా
దానికి ఆ డాక్టర్ బాగా అలోచించి రేపు మీ ఆవిడను తీసుకు రండి ఇద్దరిని టెస్ట్ చేస్తాను అంటాడు.
డాక్టర్ మాట ప్రకారం రెండూ రోజు వాళ్ళ ఆవిడను తీసుకొని వచ్చిన ఆ వ్యక్తి ని బయట కూర్చోమని వాళ్ళ పెళ్లని ఎక్షమిన్ గది లోకి తేసుకు వెళ్లి, ఆమె బట్టలు విప్పమని , చల్లు నలుపుకుంటూ ఆ డాక్టర్ చుట్టూ తిరగమని. తర్వాత బట్టలు వేసుకొని బయటకు వెళ్లి కూర్చూని మీ ఆయన్నులోపలకు పంపమంటాడు.
ఆ వచ్చిన వాళ్ళ ఆయనతో మీ ఆవిడ ను గుడ్డలు లేకుండా చూస్తె నాకు కూడా మొడ్డ గట్టి పడలేదు....... ఇది నీ మొడ్డ లో ఎ ఇబ్బంది లేదు, నువ్వు , నీ మొడ్డ జస్ట్ perfect అని చెప్పాడంట చల్లగా...

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/