హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

ఎంత లావు వున్నా పూకు ఒకటె size

కొడుకుని బలవంతంగ పెల్లిచూపుల కు తీసికెల్లాడు ఒకాయన. పెల్లిచూపుల్లొ అమ్మయిని దాని లావుని చూసి బక్క గ వున్న కొడుకు భయపడి తండ్రి దగ్గర కు పరిగెత్తాడు. దానికి తండ్రి కొడుకుని ఆడిగాడు యెమైందిరా అని."నాన్నా నాకు భయం వెస్తూంది అమ్మాయి అంత లావు వుంటె నెను ఎలా దెంగ గలను నెను అసలె బక్క గ వుంటాను" అన్నాడు. దానికి వాడి నాన్న "వొరె పిచ్హి సన్నాసి, ఇల్లు ఎంత పెద్దదయినా సరె గుమ్మం size ఒక్కటెగ ఎల వుంటుందొ అమ్మయి ఎంత లావు వున్నా సరె పూకు ఒకటె size వుంటుందిర" అన్నాడు

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/