హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Thursday, April 4, 2013

ఆదివారం కూడ కుదురుగా ఉండరు కదా.


సిగరెట్లు కొనడానికని మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి బయలుదేరాడు కిరణ్. కొట్టు మూసి ఉంది. కొంత దూరంలో బార్ ఉంది. సరే రెండు బియర్లు లాగించాడు. బార్ నుండి బయటకు రాగానే అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది. మాటలు కలిసి తన ఇంటికే తీసుకెళ్ళింది. మూడుసార్లు ఆ అమ్మాయిని దెంగిన తరువాతగాని కిరణ్ కి ఇల్లు గుర్తుకురాలేదు. "అమ్మో నా పెళ్ళాం చంపేస్తుంది. కొంచెం పౌడర్ ఇవ్వు" అని అడిగి ఆ పౌడర్ ని చేతులకి బాగ రుద్దుకుని ఇల్లు చేరాడు. "సిగరెట్లు తెచ్చుకుందామని వెళ్ళి ఇంత సేపు ఏం చేస్తున్నారు" అడిగింది కోపంగా భార్య. "అక్కడికెళితే కొట్టు మూసి ఉంది. పక్కనే ఉన్న బార్ లో రెండు బియర్లు తాగి బయటకొచ్చేసరికి ఓ అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది. వాళ్ళింటికే తీసుకెళ్ళి, మూడుసార్లు దెంగేదాక వదల్లేదు" అన్నాడు కిరణ్. "ఏదీ చేతులు చూపించండి?" అడిగింది భార్య. పౌడర్ మెత్తుకున్న చేతుల్ని చూపించాడు. "మళ్ళి క్రికెట్ ఆడొస్తున్నారు కదూ? ఆదివారం కూడ కుదురుగా ఇంట్లో ఉండరు కదా" అంది గోముగా భార్య!!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/