హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Thursday, April 4, 2013

విప్పకుండా తిప్పి పంపడమైనది


70 ఏళ్ళ ముసలావిడ... కాని, కన్య! ఆ విషయంగా గర్వపడేది కూడ. ఇంకెన్నో రోజులు బతకననిపించింది ముసలావిడకి. తన దగ్గర బంధువుకి, తను చనిపోయిన తరువాత తన సమాధి మీద 'కన్యగా పుట్టి, కన్యగా పెరిగి, కన్యగా చనిపోయింది' అని వ్రాయించు అని కోరుకుంది. కొన్నాళ్ళకి ముసలావిడ చనిపోయింది. ఆవిడ కోరుకున్నట్లే సమాధి మీద ఏవి చెక్కాలో చెప్పాడు బంధువు. కాని, అక్షరాలు చెక్కే వ్యక్తి బద్ధకస్తుడు. అంత పొడుగ్గా ఏం చెక్కుదాములే అనుకుని చిన్న వాక్యంతో ముగించాడు: "విప్పకుండా తిప్పి పంపడమైనది!"

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/