హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Thursday, April 4, 2013

నా వల్ల కాదు"నీకు మంచి కారు కొనిస్తా" చెప్పాడు భర్త "అవసరం లేదు" చెప్పింది భార్య "ఇల్లు కట్టిస్తా, సరేనా?" అడిగాడు భర్త "నాకు ఇల్లేం అవసరం లేదు" చెప్పింది "ఇంకేం కావాలి?" అడిగాడు విసిగిపోయిన భర్త "విడాకులు" చెప్పింది "అంత ఖర్చు భరించడం నా వల్ల కాదు" చెప్పాడతను.

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/