హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

100 రుపాయలు మత్రమే


ఒక సారి బుల్లోడు తన తండ్రికి వయాగ్రమందుని చాక్లెట్ లొ కలపి ఇస్తాడు...
బుల్లోడు :"డాడీ ఈ చాక్లెట్ రాత్రి పడుకునే ముందు తిను.. నచ్చితే నా బూక్స్ కింద 100 రుపాయిలు పెట్టు..."
తెల్లారి తన బుక్స్ కింద 1100 రుపాయిలు చూసి అశ్చర్య పొయాడు...
బుల్లోడు :"డాడీ నేను 100 రుపాలే పెట్టమన్నా కదా !"
డాడీ : " బుల్లోడా అందులో 100 రుపాయలు మత్రమే నావి.. మిగిత 1000 రుపాయలు పకింటి వనజ అంటివి."

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/