హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

నీళ్ళతో నా-పాలతో నా


ఒక అమ్మాయి డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి ఇలా అడుగుతుంది…”డాక్టర్ గారు… నాకు ఇప్పుడే తల్లిని కావాలని లేదు….
డాక్టర్ : అయితే కండోమ్ వాడండి…
అమ్మాయి : కండోమ్ నీళ్ళతో మింగ్రాల …? పాలతో నా…?
డాక్టర్ : అరటిపండుతొ …

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/