హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

నా మొగుడు 300% నపుంసకుడు.


తన మొగుడి మీద విడాకుల కేసు వేసిన ఒకామె తన వాదనను కోర్ట్ లో ఈవిదంగా వినిపిస్తుంది

జడ్జి : ఏమ్మా నువ్వు దేనికి విడాకులు కోరుకున్తునావు?

పెళ్ళాం : నా మొగుడు నన్ను చేయటం లేదు

జడ్జి : చేయక పొతే విడాకులు కోరుకుంటావా ?

పెళ్ళాం : నా మొగుడు నన్ను పరాయి వాళ్ళ దగ్గర పడుకో మని అంటున్నాడు.... అదీ కాక నా మొగుడు 300% నపుంసకుడు ...

జడ్జి : నీ మొగుడు 300% నపుంసకుడా ? అదేంటి ?? అయోమయం గా !!!

పెళ్ళాం : మొదటి 100% ఆయనకు మొడ్డ లేవదు , ఆపైన నాలుక తెగ్గోసుకొని , వేలు నలకోట్టుకున్నాడు అంది జడ్జి తో 300% లెక్క అప్పచెపుతూ .......

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/