హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

MAD


వొక దూల పూకు గుంట కి ఆమె మొగుడు చేస్తున్న దెంగు లాట సరిపోక వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తో ఈ మాట అంటే ఆమె వొక డిల్దో ఇచ్చి దీంట్లో వొక ప్రత్యేకత ఉంది ....."mad డిల్దో నా పూకు " అని నువ్వు అంటే ఇది నీ ప్రమేయం లేకుండా వచ్చి నీ పూకు సమ్మగా దేన్గుతుంది. అని వివరించింది

ఆ రోజునుంచి మన దూలిస్టు సమంగా డిల్దో తో ఎంజాయ్ చేస్తుంటే వొకరోజు అది చూసిన ఆమె మొగుడు పిచ్చి ఎక్కి "mad డిల్దో నా బొక్క? " అని వాడి పెళ్లని తిడితే పాపం ఓనర్ మాట జవదాటని ఆ డిల్దో అతగాడి గుద్ద పగల దెంగ టం మొదలు పెటింది!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/