హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

బుల్లెమ్మ-బుల్లోడు


పూర్వ కాలంలో .....ఒక బుల్లోడు( మడ్డ) వుండేవాడు ... వాడి వయసు 16 ... వాడికి చాల రోజులనుండి ..బుల్లెమ్మ ( పూకు) ఎలావుంటుందో తెలుసుకోవాలని ఎంతో కుతుహులంగా ఉండేది ....ఎవరిని అడగాలో తెలియడం లేదు...ఒక రోజు అలా అడవిలో నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా ..వాడికి ఒక స్వామి తపస్సు చేస్తూ కనపడ్డాడు ..ఈ స్వామి ని అడిగితే బుల్లెమ్మ( పూకు) ఎలా వుంటుందో ఖచ్చితంగా చెబుతాడు అనుకొని ..వెంటనే స్వామి దగ్గరికి వెళ్లి స్వామి ..స్వామి ..నాకు బుల్లెమ్మ ఎలా ఉంటుందో ..తెలియదు ..మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మీకు అన్ని తెలిసిన వారిలా ఉన్నారు ..దయచేసి నాకు బుల్లెమ్మ ఎలావుంటుందో చెప్పండి ...అని ప్రాధేయ పడ్డాడు ...స్వామి వాడిని జాలిగ చూసి.. నాయన ....చెబుతాను విను ...
చుట్టూ వెంట్రుకలు ఉండి...వాటి మద్యలో ఒక పెద్ద రద్రం ఉండేదే ... బుల్లెమ్మ ( పూకు)...
వెళ్ళు ..వెళ్లి ఇక ప్రసాంతగా ఉండు అని చెప్పి ..స్వామి తన ద్యానం లో మునిగి పోయి కళ్ళు మూసుకొని " ఓం " అని నోరు తెరచి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు...
చుట్టూ వెంట్రుకలు ఉండి...వాటి మద్యలో ఒక పెద్ద రద్రం ఉండేదే ... బుల్లెమ్మ ( పూకు)..అబ్బ ఇంతేనా అని అనుకుంటూ ..స్వామి వంక అదోలా చూసాడు .. స్వామి తన ద్యానం లో మునిగి పోయి కళ్ళు మూసుకొని " ఓం " అని నోరు తెరచి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు..ఇంకేముంది స్వామి నోరు చూడగానే ఎగ్రి గంతేసి ...చుట్టూ వెంట్రుకలు ఉన్నాయి ...వాటి మద్యలో ఒక పెద్ద రద్రం ఉండి ..ఖచ్చితంగా ఇదే నా బుల్లెమ్మ ( పూకు) అనుకుని..స్వామి నోట్లోకి కసుక్కున ..బుల్లోడిని ( మడ్డని ) దూర్చేసాడు...

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/