హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

ఏడరి ఒ౦టిఒక ఏడరి లొ ఒ౦టి మీద వెలుతున్న సింగ్ మొడ్డ నిక్కి దాన్ని ఏక్కడ పెట్టలొ తెలియక చివరకు ఒ౦టె గుద్ద దెంగలని ప్రయత్నిస్తాడు . దాంతొ పరుగు లకించుకున్న ఆ ఒ౦టిను అతి కష్ట౦ మీద పట్టుకొని ఈసురొ మని ఏడరి బయటకు వచ్చేసరికి ఒక చెడిపొయిన కారులో ముగ్గురు అందమైన గుంటలు పెద్ద పెద్ద సళ్ళతో, బలిసిన గద్దలతో విచారమగా వెయిట్ చేస్తుంటారు, వారి విచారాన్ని తెలుసుకొని ఆ కారును బాగు చెస్తే ఎమి ఇస్తారు? అని అడుగుతాడు .దానికి ఆ గుంటలు నీకు ఏమి కావలంటె అది ఇస్తాము అని అంటారు.
మేకనిజ౦ తెలిసిన మన సింగ్ ఒక్క 5 నిముషాలలో కారు బాగు చేస్తాడు.
ఆ ముగ్గురు గుంటలు చెసేది ఏమీ లెక ఏమి కావలి అని అంటే .... మన సింగ్ తెలివైన వాడిలా ఫోజ్ పెట్టి నా ఒ౦టిను మీరు ముగ్గురు కదలకుండా పట్టుకుంటె నేను దాన్ని గుద్ద దెంగుతాను అంటాడు హీరొ లా !!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/