హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

మూడు అవకాశాలు


ఒక మొగుడు పెళ్ళాన్ని షికారుకి వెళాదం రమ్మని అడిగితే నాకు ఒ౦ట్లొ బగాలేదు నేను రాలేను అని సమాధానం ఇస్తుంది పెళ్ళా౦...
దానికి కొపపడిన కొపిస్టి మొగుడు నీకు మూడు అవకాశాలు ఇస్తాను దా౦ట్లొ ఏదో ఒకటి నీ ఇష్ట౦ వచ్చి౦ది చేయాలి అని కోపంగా వెళ్ళిపొతాడు ...అవి
1)మన కుక్కతొ కలిసి నాతొ షికారు రావటం.
2)నా మొడ్డ కుడవట౦.
3)నీ గుద్ధ నాతొ దెంగించుకొవటం
సాయంత్రం తెరిగి వచ్చి ఏమే రడీనా అంటే .. .ఆ పెళ్ళా౦ బాగా ఆలొచించి సరె నేను రెండో దానికి(మొడ్డ కుడవతం )ఒప్పుకుంటాను అని మొగుడు ప్యా౦టు విప్పి మొడ్డ కుడవటం మొదలు పెట్టి ఒక్కసారి ......ఎంటి మీ మొడ్డ ఈ పాడు వాసన అని అంటే ,....
నీ లాగే మన కుక్క కి కూడా మూడు చాన్సెస్ ఇస్తే అది మూడో దానికి ఒప్పుకుంధి( గుద్ధ దెంగించు కొవటం ) దాని పని చూసి ఇలా నీ దగ్గరకు వచ్చాను అని తాపీగా చెప్పాడు....

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/