హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

చపక్ చపక్


హడా విడిగా ఇంటర్వ్యూ లు జరుగుతున్న రూం లోకి పోవాలనుకున్న రతి ని ఆపబోతున్న ఆఫీసు అసిస్టెంట్ ని తోసుకుంటూ లోపలకి పోయి వొంటరిగా ఉన్న ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న మేనజర్ తో నాకు ఎలాగాయనా ఈ ఉద్యోగం ఇప్పించమని దానికి ఏదయినా తను బదులు ఇస్తానని , ఆయన సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా తన మినీ స్కిర్ట్ పైకి లేపు కొని దాన్ని పిర్రలు నలుపుకుంటూ ఒక చేతిని ప్యంటీ లో పెట్టుకొని పూకు నలుపుకుంటూ, ఇంకో చేతో టాప్ పైనున్చీ చల్లు నలుపుకుంటూ గోమగా...సర్ నేను మొడ్డ కుడవటం లో మంచి ఎక్ష్పెర్త్ ని మీరు నాకు ఈ ఉద్యోగం ఇస్తే మీరు మీ ఇష్టం వచి నట్టు నన్ను వాడు కోవచ్చు...నా పూకు మీ ఇష్టం వచ్చి నట్లు దెన్గ వచ్చు...అని ఎదీదో పిచి పిచ్చి గా మాట్లాడుతున్న రతి తో.......

ఉండు ఇప్పుడు నీను చేస్తున్న ఈ ఇంటర్వ్యూ అవ్వగానే నీకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను అని చెప్పాడు తన కాళ్ళ మద్యలో టేబుల్ క్రింద కూర్చుని తన మొడ్డ ని చపక్ చపక్ మని కుడుస్తున్న ఇంకో గుంటని చోపిస్తూ తాపీగా.........

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/