హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

పెళ్ళి చెసుకున్నారుగా


వొక సర్దార్ పల్లెటూరు అమ్మయిని పెళ్ళి చేసుకుని మామగారింటికి వచ్చాడు... సరే బొర్ కొడుతుంది అని అలా ఊరిలొకి వెళ్ళాడు..... అక్కడ కొందరు యువకులు కనిపించారు.....వారి వద్దకు వెళ్ళి...
సర్దార్ : "ఇక్కడ ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి ఎమైనా దొరుకుతుందా ?" అని అడిగాడు.
అంతల్లొ ఆ యువకులొనుండి ఒకతను వచ్చి
"లేదు... దొరికే ఒక్కరిని మీరు పెళ్ళి చెసుకున్నారుగా" అన్నాడు

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/