హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

బంగారు నగలు


వొకరోజు హడావిడిగా పరిగెత్తుకొని వచ్చిన తన కూతురు తన తల్లితో అమ్మ! అమ్మ!! నాకు పిల్లలు ఎలా పుడతారో నాకు తెలిసింది అన్న మాటకి తల్లి ఆచర్యంగా అయెతే పిల్లలు ఎలా పుడతారో మమ్మీ కి కోడా చెప్పమా అంటే !!
మమ్మీ , డాడి లు రూం లో కి వెళ్లి బట్టలు విప్పుకుంటారు, అలా వొకరిని వొకరు చూసుకుంటే మూడ్ వచ్చి డాడి మొడ్డ లేగిస్తే దాన్ని మమ్మీ నోట్లూ పెట్టి బాగా ఊగి కార్చుకుంటే పిల్లలు పుడతారు అన్న మాటకి ...లేదు తల్లి అలా నోట్లో పెట్టుకొని కార్పించుకుంటే పిల్లలు పుట్టరు బంగారు నగలు వస్తాయి అంది కూల్ గా !!!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/