హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

కాళ్ళు పట్టుకొని స్వర్గం లొకి


ఆరు బయట ఏడుస్తున్న చంటొడిని చూసి వాళ్ళ నాన్న ఎరా అలా ఎడుస్తునావు?
చూడు నాన్నా నా పిల్లి ఎల కాల్లు పైకి చాపి పదుకుంధొ..
అధి చూసిన వాళ్ళ నాన్న కాదుర నీ పిల్లి చనిపొయింధి..
అది విన్న చంటొదు ఏడుపు లకించుకొని నాన్న మరి అలా కాల్లు ఎందుకు పైకి పెట్తుకొని చని పొయింధి?
ఆ ప్రశ్నకి ఏమి సమాధనం చెప్పాలొ తెలియక ... అలా కాల్లు పైకి పెట్తుకొని చని పొతే దేవుడు ఆ కాళ్ళు పట్టుకొని స్వర్గం లొకి తీసుకుపొతాడు అని చెపుతాడు.( ఏమి సమాధనం చెప్పలొ తెలియక )

రెండు రొజుల తర్వాత ఊరు నుంచి తెరిగి వచ్చిన వళ్ళ నాన్నకు ఏదురు వెళ్ళి నాన్న నువ్వు వచ్చి మంచి పని చెసావు ..రొజు అమ్మ చనిపొతుంధి , కాళ్ళు పైకి పెట్టి దేవుడా నాకు అయిపొతుంధి నేను వచెస్తునాను అని అరుస్థుంధి, అలా చచిపొయేటప్పుడు దెవుడు కదా కాళ్ళు పట్టుకొని స్వర్గం లొకి తీసుకుపొతాడు అనావు కదా! మరే౦టి మన పాల వాడు అమ్మ రెండు కాళ్ళు పట్టుకొని నుంచుటునాడు ..... అంటాడు అమాయకం గా .........

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/