హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

ఏది తెసేయ్యాలి


స్విమ్మింగ్ పూల్ కి ...బ్రా మరియు చడ్డి వేసుకొని ..స్విమ్మింగ్ పూల్ డ్రెస్ తెలియని ఒక పడుచుపిల్ల వస్తుంటే...
అక్కడ ఉన్న కోచ్ ...మాడం ఇక్కడ రెండు వేరు వేరు గా ఉన్న డ్రెస్ వేసుకొని రాకూడదు ...ఒకటే ఉండాలి అని అంటాడు
స్విమ్మింగ్ పూల్ డ్రెస్ అర్థం కాని ఆ పిల్ల...ఒకటే ఉండాలి అన్నారు...మరి ఏది తెసేయ్యాలి అని అడుగుతుంది...అమాయకంగా ..

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/