హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

సుఖ పెడతాను


ఒక విడో తానూ ఇంకా ఆ వొంటరి బ్రతుకు బతకలేనని , ఒక మగ తోడూ కావాలని బాగా అలోచించి ఒక న్యూస్ పేపర్ లో ఈ విదంగా ఆడ్ వేసింది
" ఒక సంపన్నుల విడో కు మొగుడు కావలెను ఈ క్రింది ఆర్హతలు ఉన్నవారు సంప్రదించగలరు."
1 . నన్ను కొట్ట కోడదు
2 . ఇంట్లోనుంచి పారిపోకోడదు
3 . మంచి రాసికుడై మంచమీద మంచి సుఖాలు ఇచ్చే వాడయ్యి ఉండాలి

ఆ ఆడ్ చూసి చాల ఫోన్ కాల్స్, ఈమెయిలు వచ్చినా మన విడో గారికి నచ్చలేదు...
ఒక రోజు డోర్ బెల్ రింగ్ అవ్వటం తో తలుపు తీసిన ఆమెకు డోర్ దగ్గర ఒక చేతులు, కాళ్ళు లేని వాడు మీ ఆడ్ చూసి వచ్చాను అనడం తో విస్తుపోయి , లోపలకు రమ్మని, పైన న చెప్పిన పాయింట్స్ డిస్కస్ చెస్తూ ..
1 . నీకు చేతులు లేవు ,నన్ను కొట్ట లేవు ......
2 . నీకు కాళ్ళు లేవు ,ఇంట్లోనుంచి పారిపోలేవు
3 . నన్ను బాగా దెంగి సుఖ పెడతావని ఏంటి నమకం??
దానికి ఆ కొంటె కున్టొదు...నాకు చేతులు , కాళ్ళు లేకపోయినా ఇందాక ఆ డోర్ బెల్ దేంతో కొట్టానో దాంతో నే మిమ్మల్ని సుఖ పెడతాను అన్నాడు విలాసంగా ఆడిస్తూ .......

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/