హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

నలుగురు తండ్రులు


మాధురికి నెలలు నిండాయి. హాస్పటల్లో చేరింది. రేపో మాపో ప్రసవం. ఒక రోజు డాక్టరొచ్చింది ఏవో ఫార్మాలిటీలు పూర్తిచేయాలంటూ. రక రకాల కాయితాలమీద సంతకాలు పెట్టించుకుంది. ఒక కాగితమ్మీద మీ ఆయన సంతకం కావాలి అంది.

‘నాకింకా పెళ్లి కాలేదండీ’ అంది మాధురి.

‘అయితే మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ సంతకం కావాలి’ అంది డాక్టరు.

‘నాకెవరూ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరండీ’ అంది మాధురి.

‘సరే అయితే. ఎలాగో మేనేజ్ చేద్దాం లెండి’ అంటూ వెళ్లిపోయింది డాక్టరు.

మాధురికి డెలివరీ అయింది. బిడ్డని మాధురికి చూపించకుండానే స్నానికి తీసుకెళ్లింది నర్సు. ఈ లోగా డాక్టరొచ్చి ఆమె పక్కన నిలబడి ‘మగ బిడ్డ భలే ఉన్నాడమ్మాయ్. పోలికలే అర్ధం కావటం లేదు. నీ పోలికలు అసలు లేవు’ అంది.

‘ఎలా ఉన్నాడండీ’ అంది మాధురి కుతూహలంగా.

‘నల్లగా ఉన్నాడు. ఆఫ్రికన్లలాగా కారు నలుపు’ అంది డాక్టరు.

మాధురి సిగ్గు పడుతూ చెప్పింది. ‘అప్పట్లో చాలా కష్టాల్లో ఉండి డబ్బులకోసం ఒక బ్లూ ఫిల్మ్ లో నటించానండీ. వాళ్లో ఆఫ్రికా కుర్రాడితో చేయించారు’ అంది.

డాక్టర్ అర్ధం చేసుకున్నట్లు తలాడించి చెప్పింది, ‘జుట్టు మాత్రం తెల్లగా ఉంది’.

మరింత సిగ్గు పడింది మాధురి. తలొంచుకుని చెప్పింది, ‘ఆఫ్రికన్ తో పాటు ఆ బ్లూ ఫిల్మ్ లో ఒక జెర్మనీ కుర్రాడు కూడా ఉన్నాడండీ’.

డాక్టర్ సానుభూతిగా ఆమెకేసి చూసి మళ్లీ చెప్పింది, ‘అయితే కళ్లు మాత్రం కాస్త ఏటవాలుగా ఉన్నాయి’.

మాధురి బుగ్గలు ఎరుపెక్కాయి సిగ్గుతో. కష్టమ్మీద డాక్టర్ కేసి చూసి చెప్పింది, ‘ఇంకో చైనా అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడందులో. చెప్పా కదండీ. డబ్బుకి చాలా కటకటగా ఉంటే తప్పలేదు. నేను అబ్జెక్ట్ చేసే స్థితిలో లేను’.

అంతలో నర్సు బిడ్డకి స్నానం చేయించి తీసుకొచ్చింది. పిల్లాడిని ప్రేమగా ఎత్తుకుంది మాధురి. సరిగా పట్టుకోలేదేమో, క్యారుమంటూ ఏడుపు మొదలెట్టాడు వాడు. ఆ ఏడుపు విని మైమరచిపోయింది మాధురి.

ఆమె భావాలు గమనిస్తున్న డాక్టర్ ఆప్యాయంగా చెప్పింది, ‘మొదటి బిడ్డనెత్తుకున్నప్పుడు అలాగే ఉంటుందమ్మా. బిడ్డా ఏడుపు తొలిసారిగా విని ఆనందించని తల్లుండదు’.

సంతోషంగా డాక్టరు కేసి చూసి చెప్పింది మాధురి, ‘అంతమంది పోలికలొచ్చాయని మీరు చెప్పాక నాకో భయం పట్టుకుందండీ. వీడు ఏడవటంతో ఆ భయం పోయింది. ఇప్పటిదాకా వీడు కుక్కలా మొరుగుతాడేమోనని ఒకటే భయం’.

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/